www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Krehlík

Naša Pani z Guadalupe, Ruža mystická!

Oroduj za Cirkev, ochraňuj nášho pápeža Benedikta XVI., obhajuj všetkých tých, ktorí ťa vzývajú vo svojich potrebách.
Panna Mária, pravá Božia Matka od vekov, vypros nám u svojho Syna zachovanie našej viery, v ťažkostiach nášho života pevnú nádej, vrúcnu lásku a vzácny dar večného života. Amen.

 


 

K Ochrankyni nenarodených

Modlime sa za všetky obete potratov, modlime sa za všetkých zapojených do potratov, aby sa zmierili s Bohom a aby neviní mŕtvi boli spasení.

Najsvätejšia Matka Boha a Cirkvi, naša Guadalupská Panna Mária, teba si zvolil Otec pre Syna skrze Ducha Svätého. Ty si Žena odetá slnkom, ktorá mala rodiť, aby porodila Krista, zatiaľ čo satan, ohnivý drak, čaká, aby nenásytne zhltol tvoje Dieťa. Tak sa aj Herodes usiloval zničiť tvojho Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a pritom zmasakroval mnoho nevinných detí. Tak aj dnes potrat zabíja mnoho nevinných nenarodených detí a zneužíva mnoho matiek pri svojich útokoch na ľudský život a na Cirkev, Kristovo telo.
Matka Neviniatok, v tebe chválime Boha za jeho dary tebe – za tvoje Nepoškvrnené počatie, za tvoje oslobodenie od dedičného hriechu, za tvoju plnosť milostí, za tvoje materstvo Boha a Cirkvi, za tvoje neustále panenstvo a za tvoje neustále panenstvo a za tvoje nanebovzatie s telom i dušou.

Guadalupská Panna Mária rozdrvila hada, ktorému sa obetovali tisíce ľudí, v roku 1531

V knihe Levitikus čítame, ako Pán hovorí Mojžišovi o ťažkom zločine obetovania detí Molochovi, odvolávajúc sa na zvyky Kanaánčanov, ktorý obetovali deti božstvu Molochovi. Malé obete najprv zabili a potom spálili (Lv 20, 1-5; 18,21).
V Amerike sa pred piatimi storočiami konali kruté rituály s ľudskými obeťami v ríši Aztékov. Ročne obetovali 20 000 až 50 000 ľudí. Tieto rituály sa spájali aj s kanibalizmom . Väčšina obetí boli zajatci alebo otroci a okrem mužov obetovali aj ženy a deti. Mexický historik staroveku Ixtlilxochitl odhadol, že v Mexiku obetovali pätinu z detí. Tieto rituály vyvrcholili v roku 1487, keď Aztékovia obetovali v novom chráme Huitzilopochtli v Tenochtitlane (v súčasnosti Mexico City) bohato zdobenom hadmi. V jedinom obrade, ktorý trval štyri dni a štyri noci za neprestajného zvuku obrovských bubnov z hadej kože, aztécky vládca a uctievač diabla Tlacaellel predsedal obetovaniu viac ako 80 000 mužov.

Dnes starý had iste dosahuje znovu veľké úspechy útokmi na ľudský život. Milióny nenarodených detí sa každoročne zabíja na celej zemeguli procedúrami, ktoré v niektorých krajinách sú nielen legálne, ale aj podporované a financované. V mnohých prípadoch tieto procedúry prebiehajú podľa rovnakých pravidiel ako obete starovekému božstvu Molechovi – zabíjanie a potom kremácia malých detí.


Chcem vypočuť váš plač

Keď mal Diego 57 rokov, 9. dec. 1531 sa mu na kopci Tepeyac zjavila Panna Mária – dáma očarujúcej krásy. Jej odev svietil ako slnko a lúče, ktoré z Nej vychádzali, presväcovali skaly a okolie. Mladá dáma mu s úsmevom povedala: “Ja som Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby Mi tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí Ma ľúbia, ktorí ku Mne volajú, ktorí majú ku Mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.”

Pri zjavení 12. dec. 1531 Diego Panne Márii povedal, že sa ponáhľa do mesta po kňaza, pretože jeho strýko je veľmi chorý. Panna Mária mu povedala: “Nič ťa nemá vystrašiť, nič ťa nemá zarmútiť, nič nemá tvoju tvár, tvoje srdce zatemniť. Neboj sa tejto nemoci, ani nijakej inej nemoci alebo nejakého trápenia, nejakej bolesti. Či nie som tu, tvoja Matka? Nie si tu ty v mojom tieni, pod mojou ochranou? Nie som prameňom tvojej radosti? Nie si v záhyboch môjho plášťa, v mojich rukách? Potrebuješ ešte viac, ako to? Nenechaj sa kvôli chorobe tvojho strýka znepokojiť, lebo on na túto chorobu nezomrie. Práve teraz, v tomto okamihu, je vyliečený.”

MODLITBA K  SV. CYRILOVI A METODOVI

Svätý Cyril a Metod,
vy ste vyviedli našich predkov
z temnoty pohanstva,
priviedli ste ich k pravej viere
v Ježiša Krista a teraz sa s nimi
radujete vo večnej sláve.
Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil
vašu neúnavnú horlivosť
v ohlasovaní evanjelia.
Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi,
že vašou apoštolskou činnosťou
začlenil náš národ do svojej Cirkvi.
Orodujte u Boha za slovenský národ.
Vyprosujte nám silu,
aby sme vždy statočne vyznávali
svoju vieru a podľa nej aj žili.
Orodujte u Boha za celú Európu,
ktorej ste nebeskými ochrancami.
Pomáhajte dnešným generáciám
európskeho kontinentu
udržiavať a zveľaďovať
duchovné a kultúrne dedičstvo,
ktoré dostali ich predkovia
prijatím kresťanstva.
Orodujte za cirkevné spoločenstvá
Východu i Západu,
aby odstránili spomedzi seba všetko,
čo ich rozdeľuje,
a pod ochranou Bohorodičky
Panny Márie
nažívali v plnej jednote a láske
na stále väčšiu slávu
Trojjediného Boha.
Amen.

POĎAKOVANIE ZA DAR VIERY

Ďakujeme ti, Pane,
za apoštolov nášho národa.
Ty si ich poslal ako mužov
neochvejnej viery, aby nás zapálili
ohňom a silou tvojej Pravdy
a plameňom zvesti tvojho Slova.
Pred našimi svätými patrónmi
vyznávame svoju vieru.
Znovu ju prijímame
do svojho každodenného života.
Chceme sa vierou posväcovať
a podľa nej žiť, aby sme boli
vďačné deti našich Otcov.
Oslavujeme ťa, svätý a dokonalý Bože,
poslal si nám svätých ohlasovateľov
svojho Slova, pomáhaj nám
a požehnaj nás silou zhora,
aby sme ťa mohli oslavovať
v spoločenstve svätých v nebi.
Amen.

Imprimatur: Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup Žilina, 27.1.2012, č. 400/2012

 

Drahý Ježišu,

dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec.
Dovoľ mi stať sa televízorom.
Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás.
Mať špeciálne miesto úplne pre seba a zhromažďovať okolo seba celú rodinu.
Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím, byť v centre pozornosti…
byť vypočutý všetkými bez prerušovania.
Chcel by som, aby sa o mňa starali tak, ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo pokazí.
Chcel by som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce, aj keď je unavený.
A aby ma moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná
A aby moji bratia zanechávali loptu, lebo chcú byť so mnou
a aby som mohol rozosmievať všetkých, aj nechtiac.
Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko,
aby so mnou boli aspoň chvíľku.
Ježišu, neprosím Ťa o veľa.
Dobrú noc, Pane…

(Julia Szwarc, Rytier Nepoškvrnenej 2/2002)

Modlitba pre ženy v požehnanom stave  k svätému Gerardovi.

Milé budúce mamičky, myslím, že aj takýto príspevok tu môže nájsť svojich adresátov, úprimne želám šťastné tehotenstvo i pôrod a veľa radosti zo zdravých detí. Modlitba pre matky v požehnanom stave:

 “Otče,viem, že sa o mňa staráš a rozumieš, ako sa cítim. Staral si sa o Máriu, Alžbetu, a teraz ťa ja prosím o tvoju opateru, aby skrze modlitby svätého Gerarda si mi pomohol. Vždy si ma zahŕňal svojou láskou. Pomôž mi zahŕňať láskou tento nový život, ktorý denne vo mne rastie. Prines moje dieťa na svetlo dňa a k vodám spásy. Závisím od teba, Otče, teraz viac než kedykoľvek .Stoj pri mne blízko v dňoch , ktoré sú predo mnou. V akejkoľvek neistote, úzkosti a pochybnosti, nech ma tvoj Svätý Duch ochladí, občerství a uistí. Prosím ťa o to skrze Ježiša Krista, tvojho Syna. Amen.”

 

V škole Božského Srdca Ježišovho sa v júni 2011 učíme:
prijímať i dávať požehnanie…

Sabinov Božské srdce Ježišovo

Tradične bývajú v júni vysvätení novokňazi, primície, novokňazské požehnania. Náš svätý zakladateľ Ján Eudes písal kňazom o kňazoch, že

Sv. Eudes

“….musia viac žehnať, aby bolo ľudstvo oslobodené od satana.” No „neuvedomujú si a nevedia, akú majú moc a silu… Nech ju vykonávajú! Toto posolstvo o moci a sile kňazského požehnania nech sa dostane všade tam, kde žije kňaz podľa Srdca Ježišovho!” Podvedený otec Izák požehnal Jakuba namiesto Ezaua a ešte aj dnes po tisícročiach sú dejiny ľudstva poznačené účinkami tohto požehnania (Gn 27, 2711)! Zomierajúci Jakub požehnal svojich synov tak, že z pokolenia štvrtého syna Júdu sa narodí Mesiáš – a stalo sa, takže celá Cirkev, celé ľudstvo žije už dvetisíc rokov v tomto požehnaní (Gn 49, ln)!!! Kvôli novokňazskému požehnaniu sa oplatí aj topánky si zodrať – dnes možno skôr pneumatiky…

Aj členom Bratstva musí záležať na požehnaní, prijímajme ho pri každej príležitosti a aj ho dávajme pri každej príležitosti. Prenasledovaným kresťanom napísal svätý Pavol: „Žehnajte a nepreklínajte…” (Rim 12,14). Pritom samozrejme nesmieme zabúdať, že „Je nesporné, že väčší žehná menšieho” (Hebr 7,7) – ako Božie slovo objasňuje Melchizedechovu veľkosť. Teda nie veriaci žehnajú svojho kňaza, nie deti rodičov… Môžu a majú vyprosovať Božie požehnanie, alebo oznámiť po návrate z púte, že XY posiela požehnanie… Milióny veriacich nepristupovali k blah. Jánovi Pavlovi II., aby mu dali požehnanie, ale aby ho od neho prijali… (ako aj všetci členovia bratstva od Benedikta XVI.) On žehnal na každom kroku a my všetci sme mu vyprosovali Božie požehnanie…

Ďakujeme horliteľom, ktorí nám posielajú čitateľne meno, dátum narodenia a adresu nových záujemcov o členstvo: Krnáčová Anna, Bratstvo BSI, 962 44 Litava; tel.:0455572133, alebo 0905591892, alebo email: kovac.imrich@gmail.com

 

Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO