www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Veľkú zásluhu o povznesenie náboženského života gréckokatolíc­kych veriacich získali oo. redemptoristi. Neustále viedli zápas o mravnú i národnú obrodu, posilňovali katolícke povedomie medzi gréckokato­líkmi. Misijná práca a modlitby prinášali dobré ovocie. Napriek rôznym ťažkostiam v roku 1945 vznikla samostatná michalovská gréckokatolícka viceprovincia redemptoristov. V tejto súvislosti bol založený aj nový kláštor v roku 1946 oo. redemptoristov v Sabinove a tak otcovia redemptoristi prevzali duchovnú správu gréckokatolíckych veriacich v tomto meste. Bolo to veľmi dobré riešenie, nakoľko dovtedy do Sabinova kňazi v podstate iba dochádzali.

V krátkosti si priblížime kongregáciu oo. redemptoristov: Redemptoristi – kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Kongregáciu založil sv. Alfonz Maria Ligouri (r1787). Narodil sa v roku 1696 pri Neapole v šľachtickej rodine a stal sa skvelým právnikom. Po jednom neúspešnom súdnom procese sa však stiahol a celkom zmenil životné zameranie – prijal kňazskú vysviacku. Stal sa z neho horlivý ľudový misionár, ktorý sa venoval najmä chudobným. V roku 1732 založil v Scale pri Amalfi spolok svetských duchovných. V roku 1749 dosiahli schválenie od Benedikta XIV. Kongregáciu viedol sám Alfonz. V roku1762 sa síce stal biskupom v St. Agatha dei Goti, ale o trinásť rokov sa biskupstva vzdal a vrátil sa ku svojej kongregácii.

V prvých desaťročiach svojej existencie musela kongregácia prekonávať početné pokusy smerujúce k jej zrušeniu, ale čoskoro prijímala do svojich radov i netalianskych členov. Medzi prvými bol v 80. rokoch moravský rodák Klement Mária Hofbauer z Tasovíc a Tadeáš Hýbl z Cermnej. Po ukončení štúdia a vysvätení za kňaza v Taliansku zohrali obaja dôležitú úlohu pri šírení kongregácie mimo talianske územie.

K veľkému rozmachu kongregácie došlo po roku 1820, v 19. a 20. storočí sa rozšírila do všetkých svetadielov. Dnes má na celom svete okolo 800 kláštorov organizovaných v 70 provinciách.

Na územie Československa sa kongregácia dostala z Rakúska. Prvý kláštor na Slovensku založili v Stropkove v roku 1921, kam prišli českí otcovia. Naučili sa reč ľudu a konali ľudové misie. Niektorí z nich prijali východný obrad a pracovali medzi gréckokatolíkmi na východnom Slovensku. V roku 1931 si postavili kláštor v Michalovciach. Úspešne sa rozvíjali a preto v roku 1945 boli zriadená aj michalovská viceprovincia gréckokatolíckeho obradu. Charizmou rehole sú ľudové misie. Sú to dlhšie, najmenej týždeň trvajúce duchovné cvičenia, zostavené systematicky z kázni, katechéz a udeľovania sv. sviatosti.

Vráťme sa však k pôsobeniu oo. redemptoristov v Sabinove. Duchovnú správu o gréckokatolíckych veriacich v roku 1946 prebrali oo. misionári, ktorí tu pôsobili až do tzv. barbarskej noci v apríli roku 1950, kedy boli mužské kláštory v celom Československu násilne zlikvidované. Boli to otcovia: Augustín Kliment, Efrém Kozelský, Ján Durkaň, Metod Trčka a Alexius Fiala. Dňa 13. apríla však boli násilne deportovaní a následne uväznení. Koncom 50-tých rokov tu pôsobil aj o. Sergej Kovč, ktorý bol však v roku 1951 zaistený príslušníkmi StB.

Prvým predstaveným kláštora v Sabinove sa stal o. Augustín Kliment, CSsR (1896 – 1975). Dňa 13. apríla prišiel do Sabinova a od nasledujúceho dňa oo. redemptoristi začali svoje oficiálne účinkovanie. Známy bol predovšetkým ako húževnatý misionár. V septembri roku 1947 bol preložený rehoľou do kláštora v Michalovciach.

o. Leopold Efrém Kozelský, CSsRDruhým predstaveným sabinovského kláštora sa stal dňa 25. septembra 1947 o. Leopold Efrém Kozelský, CSsR (1904- 1975). Predtým, po príchode z Michaloviec, pôsobil v Sabinove vo funkcii ekonóma domu a katechétu. Funkciu predstaveného tu vykonával do 26.9.1949, kedy odišiel do Michaloviec. Udalosti už spomínanej barbarskej noci zastihli ho však znova v Sabinove. V tom čase dával duchovné cvičenia rehoľným sestrám služobniciam v Lutine. Cestou naspäť sa zastavil v Sabinove a tam prežil prepadnutie kláštora. Bolo to na Veľkonočný štvrtok v noci o 23.00 hod. Spolu s o. Jánom Durkáňom, CSsR boli internovaní do kárneho kláštora v Pezinku.

o. Ján Durkáň, CSsRĎalším o. redemptoristom, ktorý pôsobil v sabinovskom kláštore bol už spomínaný o. Ján Durkáň, CSsR. Do Sabinova prišiel v januári 1949 aPohrebný sprievod s o. ]únom Ďurkaňom, CSsR vykonával tam úrad redaktora časopisu Misionár a zároveň predseda aj Bratstvu sv. Jozefa. Dňa 13. apríla v noci o 23. 00 zazvonili v kláštore policajti. Obsadili kláštor a rehoľníkov odviezli do Prešova do väzenia. Na druhý deň o. Jána zaviezli do Pezinka. Už spomínaný kárny kláštor v Pezin ku bol určený pre predstavených a ďalších “reakčných” rehoľníkov.

Prof., ThDr., PhD. Peter Šturak (Gréckokatol. farnosť v Sabinove ….)
134935
Používateľov dnes : 2
Tento rok : 28169
Celkom užívateľov : 134935
Návštevy dnes : 4
Celkový počet náhľadov : 506249
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO