www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Farský chrám

Stredobodom života farnosti je chrám. Boží chrám je vo všetkých náboženstvách posvätné miesto. Symbolický význam chrámu je trojaký:

a) znázorňuje Ježiša Krista a jeho kráľovstvo, lebo v chráme pod spôsobom chleba a vína tajomne prebýva Eucharistický Kristus,
b) znázorňuje kráľovstvo Ježiša Krista aj tu na zemi, lebo sa v ňom zhromažďujú veriaci, údy jeho tajomného Tela,
c) znázorňuje aj opravdivé kresťanstvo – kresťanský ideál, ktorý skrze Krista sa zjednocuje aj Pánovu Cirkev.

Je to dom Boží, miesto kde sa schádzavajú veriaci v nedele, vo sviatky, ale aj vo všedné dni v týždni. Ako už bolo spomínané v histórii našej farnosti, do začiatku 20. storočia gréckokatolícki veriaci nemali svoj chrám. Chodili na bohoslužby do Drienice (Šomy). Pochvalná zmienka je o veriacich v protokole z vizitácie mukačevského biskupa Michala Manuela Olšavského (1743 – 1767), keď navštívil Drienicu na Velkú noc v roku 1750. Chrám v Sabinove bol budovaný v rokoch 1898 – 1904 a 30. mája 1904 slávnostne posvätený. Pôvodne bol zasvätený sv. Jurajovi, velkomučeníkovi.

Od roku 1917 bol menovaný za kaplána o. Peter Gojdič. Prevzal na seba starosť o vymaľovanie chrámu, ktorý bol vymaľovaný maliarmi Kurtom, Jordanom a Kochom. Takisto mladý kaplán zaobstaral zvony pre sabinovský chrám. Zvony majú mená: Božské Srdce, Juraj, Mikuláš.

Práve v súvislosti s osobou o. Gojdiča, ktorý bol veľkým ctiteľom Božského Srdca, dochádza k zmene patrocínia chrámu na chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Božské Srdce). Svedčí o tom aj listina Coetus preshyterorum Saecuiarium ad Sanctae Mariae de Pace Urbis zo dňa 3. augusta 1926.

Chrám je postavený v štýle stavieb začiatku 20. storočia. Má trojité členenie: predsieň, loď a svätyňa. Svätyňa od oltára nie je oddelená ikonostasom. Ústredná maľba na stene za oltárom je práve maľba Božského Srdca. Napravo je malba sv. Juraja-veľkomučeníka, naľavo nad žertvenníkom je malba Abrahámovej obety Izáka.

V lodi chrámu na nachádzajú obrazy: Matka Ustavičnej Pomoci a sv. Jozef. Zvláštnosťou nášho chrámu je relikviár blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM s jeho obrazom, ktorý bol slávnostne inštalovaný za účasti Mons. Jána Hirku, sídelného biskupa pri diecéznej odpustovej slávnosti Božského Srdca v roku 2002.

Za účinkovania o. Vojtecha Boháča v rámci osláv 700. výročia udelenia mestských práv Sabinova v roku 1999 bol farský chrám povýšený na diecézne pútnické miesto.

Prof., ThDr., PhD. Peter Šturak (Gréckokatol. farnosť v Sabinove ….)

145208
Používateľov dnes : 7
Tento rok : 38442
Celkom užívateľov : 145208
Návštevy dnes : 56
Celkový počet náhľadov : 541716
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO