Gréckokatolícka farnosť Sabinov

www.greckokat-sabinov.sk

Filiálka Šar. Michaľany

Liturg. čítania na každý deň

Skupiny článkov

TV LOGOS – naživo

Grk. teolog. fakulta v Prešove

Redakcia časopis SLOVO

SLOVO PROMO VIANOCE

Kníhkupectvo ZACHEJ

Opatrenia KORONAVIRUS

Prenos BOHOSLUŽIEB

MODLITBA K  SV. CYRILOVI A METODOVI

Svätý Cyril a Metod,
vy ste vyviedli našich predkov
z temnoty pohanstva,
priviedli ste ich k pravej viere
v Ježiša Krista a teraz sa s nimi
radujete vo večnej sláve.
Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil
vašu neúnavnú horlivosť
v ohlasovaní evanjelia.
Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi,
že vašou apoštolskou činnosťou
začlenil náš národ do svojej Cirkvi.
Orodujte u Boha za slovenský národ.
Vyprosujte nám silu,
aby sme vždy statočne vyznávali
svoju vieru a podľa nej aj žili.
Orodujte u Boha za celú Európu,
ktorej ste nebeskými ochrancami.
Pomáhajte dnešným generáciám
európskeho kontinentu
udržiavať a zveľaďovať
duchovné a kultúrne dedičstvo,
ktoré dostali ich predkovia
prijatím kresťanstva.
Orodujte za cirkevné spoločenstvá
Východu i Západu,
aby odstránili spomedzi seba všetko,
čo ich rozdeľuje,
a pod ochranou Bohorodičky
Panny Márie
nažívali v plnej jednote a láske
na stále väčšiu slávu
Trojjediného Boha.
Amen.

POĎAKOVANIE ZA DAR VIERY

Ďakujeme ti, Pane,
za apoštolov nášho národa.
Ty si ich poslal ako mužov
neochvejnej viery, aby nás zapálili
ohňom a silou tvojej Pravdy
a plameňom zvesti tvojho Slova.
Pred našimi svätými patrónmi
vyznávame svoju vieru.
Znovu ju prijímame
do svojho každodenného života.
Chceme sa vierou posväcovať
a podľa nej žiť, aby sme boli
vďačné deti našich Otcov.
Oslavujeme ťa, svätý a dokonalý Bože,
poslal si nám svätých ohlasovateľov
svojho Slova, pomáhaj nám
a požehnaj nás silou zhora,
aby sme ťa mohli oslavovať
v spoločenstve svätých v nebi.
Amen.

Imprimatur: Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup Žilina, 27.1.2012, č. 400/2012

 

Drahý Ježišu,

dnes Ťa chcem poprosiť o jednu zvláštnu vec.
Dovoľ mi stať sa televízorom.
Chcel by som sa cítiť tak, ako sa cíti televízor u nás.
Mať špeciálne miesto úplne pre seba a zhromažďovať okolo seba celú rodinu.
Chcel by som byť braný vážne, keď hovorím, byť v centre pozornosti…
byť vypočutý všetkými bez prerušovania.
Chcel by som, aby sa o mňa starali tak, ako sa starajú o televízor, keď sa v ňom niečo pokazí.
Chcel by som byť blízko môjho otca, keď sa vracia z práce, aj keď je unavený.
A aby ma moja mama hľadala, keď sa cíti sama a smutná
A aby moji bratia zanechávali loptu, lebo chcú byť so mnou
a aby som mohol rozosmievať všetkých, aj nechtiac.
Aké by to bolo dobré, keby zanechali všetko,
aby so mnou boli aspoň chvíľku.
Ježišu, neprosím Ťa o veľa.
Dobrú noc, Pane…

(Julia Szwarc, Rytier Nepoškvrnenej 2/2002)

Modlitba pre ženy v požehnanom stave  k svätému Gerardovi.

Milé budúce mamičky, myslím, že aj takýto príspevok tu môže nájsť svojich adresátov, úprimne želám šťastné tehotenstvo i pôrod a veľa radosti zo zdravých detí. Modlitba pre matky v požehnanom stave:

 “Otče,viem, že sa o mňa staráš a rozumieš, ako sa cítim. Staral si sa o Máriu, Alžbetu, a teraz ťa ja prosím o tvoju opateru, aby skrze modlitby svätého Gerarda si mi pomohol. Vždy si ma zahŕňal svojou láskou. Pomôž mi zahŕňať láskou tento nový život, ktorý denne vo mne rastie. Prines moje dieťa na svetlo dňa a k vodám spásy. Závisím od teba, Otče, teraz viac než kedykoľvek .Stoj pri mne blízko v dňoch , ktoré sú predo mnou. V akejkoľvek neistote, úzkosti a pochybnosti, nech ma tvoj Svätý Duch ochladí, občerství a uistí. Prosím ťa o to skrze Ježiša Krista, tvojho Syna. Amen.”

 

V škole Božského Srdca Ježišovho sa v júni 2011 učíme:
prijímať i dávať požehnanie…

Sabinov Božské srdce Ježišovo

Tradične bývajú v júni vysvätení novokňazi, primície, novokňazské požehnania. Náš svätý zakladateľ Ján Eudes písal kňazom o kňazoch, že

Sv. Eudes

“….musia viac žehnať, aby bolo ľudstvo oslobodené od satana.” No „neuvedomujú si a nevedia, akú majú moc a silu… Nech ju vykonávajú! Toto posolstvo o moci a sile kňazského požehnania nech sa dostane všade tam, kde žije kňaz podľa Srdca Ježišovho!” Podvedený otec Izák požehnal Jakuba namiesto Ezaua a ešte aj dnes po tisícročiach sú dejiny ľudstva poznačené účinkami tohto požehnania (Gn 27, 2711)! Zomierajúci Jakub požehnal svojich synov tak, že z pokolenia štvrtého syna Júdu sa narodí Mesiáš – a stalo sa, takže celá Cirkev, celé ľudstvo žije už dvetisíc rokov v tomto požehnaní (Gn 49, ln)!!! Kvôli novokňazskému požehnaniu sa oplatí aj topánky si zodrať – dnes možno skôr pneumatiky…

Aj členom Bratstva musí záležať na požehnaní, prijímajme ho pri každej príležitosti a aj ho dávajme pri každej príležitosti. Prenasledovaným kresťanom napísal svätý Pavol: „Žehnajte a nepreklínajte…” (Rim 12,14). Pritom samozrejme nesmieme zabúdať, že „Je nesporné, že väčší žehná menšieho” (Hebr 7,7) – ako Božie slovo objasňuje Melchizedechovu veľkosť. Teda nie veriaci žehnajú svojho kňaza, nie deti rodičov… Môžu a majú vyprosovať Božie požehnanie, alebo oznámiť po návrate z púte, že XY posiela požehnanie… Milióny veriacich nepristupovali k blah. Jánovi Pavlovi II., aby mu dali požehnanie, ale aby ho od neho prijali… (ako aj všetci členovia bratstva od Benedikta XVI.) On žehnal na každom kroku a my všetci sme mu vyprosovali Božie požehnanie…

Ďakujeme horliteľom, ktorí nám posielajú čitateľne meno, dátum narodenia a adresu nových záujemcov o členstvo: Krnáčová Anna, Bratstvo BSI, 962 44 Litava; tel.:0455572133, alebo 0905591892, alebo email: kovac.imrich@gmail.com

 

Modlitba za kňaza:

Pane, daj nám svätých kňazov, ty sám ich zachovávaj vo svätosti. Ó, božský a najvyšší Kňaz, nech sila tvojho milosrdenstva sprevádza… (meno a priezvisko kňaza) všade a chráni ho od nástrah a osídiel diablových, ktoré sú neprestajne nastavované na jeho dušu. Nech moc tvojho milosrdenstva, ó, Pane, zničí a navnivoč obráti všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo ty všetko môžeš”

Počítadlo návštev

076531
Používateľov dnes : 55
Používateľov včera : 139
Tento rok : 25925
Celkom užívateľov : 76530
Návštevy dnes : 341
Kto je on-Line : 2

Kamery Sabinov

Panoráma chrámu

Poštové schránky

Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................

Ako sa Vám páči stránka?

Cestovný poriadok SK

Počasie

Internet RÁDIO