www.greckokat-sabinov.sk
Filiálka Šar. Michaľany
Liturg. čítania na každý deň
Skupiny článkov
TV LOGOS – naživo
Grk. teolog. fakulta v Prešove
Redakcia časopis SLOVO
SLOVO PROMO VIANOCE
Kníhkupectvo ZACHEJ

Činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Československu bola obnovená vládnym nariadením č. 70/1968 . Mnohí kňazi sa vracajú z vyhnanstva, z rôznych cirkevných zamestnaní naspäť k svojim veriacim a Gréckokatolícka cirkev obnovuje svoju činnosť. Životné osudy gréckokatolíckych kňazov podrobne spracoval v 8 dieloch s názvom “Zostali verní” terajší prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ.

V roku 1945 – 1950 farnosť spravovali REDEMPTORISTI.

Roky 1950 -1968 bola gréckokatolícka cirkev na Slovensku  zakázaná.

Michal SabadošV Sabinove začal po roku 1968 účinkovať o. Michal Sabadoš. Na Veľkú noc v roku 1969 v rámci slávnostných bohoslužieb vzdával Bohu vďaku za tento neuveriteľný vývoj udalostí. V Sabinove pôsobil do roku 1972 ako farár a súčasne vykonával svoje kňazské povinnosti aj v Miľpoši.

V nasledujúcich rokoch vo farnosti pôsobili kňazi bývajú­ci v Sabinove alebo v Ľutine, napr. Vojtech Babjak, Irenej Bačinský, alebo farnosť zastupoval o. Ján Gajdoš z Dačova.


 MUDr. Jozef Sukovský, CSsROd 1. septembra 1978 sa stal správcom farnosti o. MUDr. Jozef Sukovský, CSsR. Otec Jozef Sukovský sa narodil 8. februára 1932 v Jas­trabí, okr. Vranov nad Topľou. Ľudovú školu navštevoval v rodisku a v Dobrej nad Ondavou. Meštiansku školu absolvoval v rokoch 1943 – 1947 vo Vranove nad Topľou. Už počas navštevovania meštianskej školy, v trinástom roku svojho života, sa rozhodol pre kňazstvo. Prihlásil sa v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach a v školskom roku 1947 – 1948 sa stal juvenistom. V roku 1947 začal štúdium na Gymnáziu v Humennom. V roku 1949 nastúpil do noviciátu na Červenke pri Olomouci.
V roku 1950 musel noviciát prerušiť a bol internovaný. Po návrate domov sa zamestnal najprv v cementárni v Bystrom, neskôr sa mu podarilo ukončiť štúdium na gymnáziu. Po maturite bolo treba riešiť aktuálnu situáciu a teda problém povolania, či zamestnania. Gréckokatolícky seminár a teologické štúdia boli zrušené a uchádzať sa na CMBF v Bratislave bolo beznádejné, preto sa rozhodol pre štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktoré v roku 1958 ukončil. Miesta jeho pôsobiska ako lekára boli: Prešov, Svidník, Sobrance a Košice. Po desiatich rokoch lekárskej praxe mu Božia prozreteľnosť ponúkla uskutočniť svoj dávny plán. Počas tzv. “Pražskej jari” nechal výhodné zamestnanie a začal štúdium teológie na Rímskokatolíckej CM bohoslovecké fakulte v Litoméfíciach. Ordinovaný bol 25. júna 1972 v Prešove o biskupom Vasiľom Hopkom. Jeho pôsobiska boli: od roku 1972 do roku 1978 bol kaplánom v Prešove. V rokoch 1978 do roku 1990 spravoval farnosť Sabinov a Renčišov . Za jeho pôsobenia bola vykonaná v Sabinove oprava chrámu, vo svätyni bol vymaľovaný obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorému je chrám zasvätený. Bol zhotovený nový oltár a dalšie vybavenie interiéru chrámu. Dôležitým medzníkom v živote farnosti bolo aj zakúpenie domu, ako novej farskej budovy na ulici Jolany Cirbusovej č. 37, po asanácii starej kaplánky a prechodného pobytu v byte na ulici Matice slovenskej. Od 1. júla 1993 žije na dôchodku v rehoľnej komunite 00. redemptoristov v Michalovciach.


o. Mgr. Dušan SemanKrátko vo farnosti pôsobil aj o. Mgr. Dušan Seman, terajší dekan (protopresbyter) trebišovského dekanátu. Otec Dušan Seman sa narodil 5. februára 1965 v Dúbravke. Teologické štúdia absolvoval na CMBF v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1988. Za kňaza bol ordinovaný v prešovskej katedrále 19. júna 1988. Jeho prvým pôsobiskom v rokoch 1988-1990 bola farnosť Lomné. V októbri 1990 sa stáva správcom farnosti v Sabinove, kde pôsobí krátko do marca 1991. Zo Sabinova odchádza do Hlivíšť a od 1. augusta 1995 bol menovaný za správcu farnosti v Trebišove. V súčasnosti je okresným dekanom-protopresbyterom trebišovského dekanátu.


Od 1. marca 1991 bol ustanovený za správcu farnosti o. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.Otec Vojtech Boháč sa narodil 23. októbra 1950 v Michalovciach. Základnú školu ukončil Kráľovskom Chlmci, kde pokračoval v stredoškolskom štúdiu na SVS, ktorú skončil maturitou v roku 1969. V tom istom roku pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorú skončil 3. júna 1974-Sviatosť manželstva prijal 20. apríla 1974 s Valériou, rod. Bodzášovou a kňazskú vysviacku prijal 9. júla 1974 z rúk blahoslaveného Dr. Vasila Hopku v Prešove.

Po vysviacke do 31. decembra 1974 nedostal od štátu súhlas k účinkovaniu, preto ho jeho ordinár Mons. Ján Hirka nemohol umiestniť na farnosť. Stalo sa tak l. januára 1975, ked sa stal správcom farnosti v Cejkove, okres Trebišov. Od 1. decembra 1979 do 30. apríla 1990. bol kaplánom v Košiciach, od 1. mája 1990 do l. marca 1991 bol menovaný za správcu Košickej farnosti. Od 15. októbra 1990 dostal kanonickú misiu prednášať liturgiku na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove. Od 15. mája 1990 do 15. marca 1992 zastával úrad generálneho vikára prešovskej eparchie. Od roku 1990 pracuje v liturgickej komisii prešovského biskupstva a tiež v celoslovenskej liturgickej komisii. Od 1. marca 1991 bol menovaný za správcu farnosti Sabinov, kde pôsobil do 31. júla 1999. Počas jeho pôsobenia v Sabinove sa opravila veža chrámu a previedla sa oprava fasády farskej budovy. V roku 1992 bol menovaný za člena cirkevného súdu ako obranca zväzku – defensor vinculi. V novembri 1997 zložil licenciátne skúšky a vo februári 1998 bol menovaný za titulámeho kanonika prešovskej diecézy. Od l. augusta 1999 bol menovaný za rektora Gréckokatolíckeho kňazského seminára Pavla Pet­ra Gojdiča v Prešove, kde pôsobil až do júla 2003, kedy bol inaugurovaný za dekana Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Vo februári 2000 na Rím. kat. CMBF UK v Bratislave obhájil dizertačnú prácu a 19. mája 2003 sa habilitoval na KU P. Pázmánya v Budapešti.


Dňom 1. augusta 1999 bol ustanovený za správcu farnosti Prof., ThDr., PhD. ŠTURÁK Peter

Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD. Prof., ThDr., PhD. ŠTURÁK Peter

Cirkevný titul: titulárny arcidekan
Ordinovaný: 19.06.1988
Miesto ordinácie: Prešov
Vyššie a iné štúdia: ThLic. – PAT v Krakove, (1997), ThDr., PhD. – PAT v Krakove (1999), doc. – KU Ružomberok (2003)
Pôsobiská: 1988 – 99 spr. far. Torysky, 1999 – 2004 spr. far. Sabinov, 1996 – odb. asistent GBF PU, 2001 – 03 okresný dekan sabinovského dekanátu, 2003 – 04 protopresbyter sabinovského protopresbyterátu, 2003 – vedúci Katedry cirkevných dejín GBF PU, 2004 – 07 prorektor PU v Prešove, 2007 – dekan GTF PU v Prešove.


ThLic. MATOĽÁK Jaroslav

Ordinovaný: 12.07.1998
Miesto ordinácie: Prešov
Vyššie a iné štúdia: ThLic. – KUL v Lubline (2002)
Pôsobiská: 1998 – 2000 spr. far. Tichý Potok, 2000 – 04 správ. far. Abranovce, 2004-2013 Sabinov – protopresbyter sabinovského protopresbyterátu a farár


PALFI Slavomír

Ordinovaný: 22.06.2003
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobiská: 2003 – 2004 kaplán Poprad, 2004 – 2009 spr. far. Štefanovce, 2009-2013 – správ. far. Zámutov, 2013- ? Sabinov – protopresbyter sabinovského protopresbyterátu a farár


Kaplani našej farnosti:

Michal KIZÁK 1929-1934
Boris TURKIŇÁK 1938-1944
Alexej DESATNIK 1943-1948
Mikuláš GLADYŠ 1946-1950

MOJZEŠ Marcel 2003-2004
Miroslav Pružinský 2004-2005
František Sochovič 2006-2007
Martin Belas 2007-2009
Peter Demjanovič 2009-2011
Patrik Palčo 2011-2013
Pavol Székely 2013-2016
Ján MURGAŠ 2017-2019
Maroš SEJKA 2019-

Zoznam výpomocných duchovných:

o. František FedorFEDOR František
Cirkevný titul: titulárny arcidekan
Ordinovaný: 31.01.1987
Miesto ordinácie: Berlín (Nemecko)
Pôsobiská: 1990 spr. far. Geraltov, 1990 – 95 spr. far. Varhaňovce, 1995 – 98 spr. far. Miklušovce, 1998 – 2000 duchovný pre laických poslucháčov GBF PU, 1999 – 2003 spr. far. Fulianka, 1998 – 2006 aktuár DKS, 2003 – výp. duchovný Sabinov. Adresa: Železničiarska 10, 082 22 Šarišské Michaľany


Kňazi žijúci na území farnosti

V duchovnej pastorácii gréckokatolíckych veriacich v Sabinove veľkou mierou pomáhajú kňazi bývajúci v Sabinove, resp. v Šarišských Sokolovciach. Zúčastňujú sa slávností, ktoré sa konajú v našom chráme, pomáhajú pri vysluhovaní sv. sviatostí a príležitostným hlásaním Božieho slova napomáhajú prehlbovať duchovný život veriacich. Sú to kňazi: o. RNDr. Jozef Voskár, o. Mgr. Jozef Soltýs a o. Ing. Jozef Mašlej.

o. RNDr. Jozef Voskáro. RNDr. Jozef Voskár, titulárny kanonik

Narodený: 10.10.1936, Riečka, ordinovaný: 13.7.1993, Prešov. Adresa: Komenského 22, 083 01 Sabinov. Pôsobiska: 1991 – 1993 archivár BÚ Prešov 1993 – 1995 lektor filozofie a pedagogiky na GBF Prešov 1995 – 1999 správca farnosti Renčišov.
1998 – notár diecézneho súdu.
1999 – duchovný pre diecéznu charitu, prodekan pre rozvoj a edičnú činnosť, vedúci katedry pedagogiky na GBF v Prešove
2003 – v súčasnosti pôsobí nadalej ako duchovný pre diecéznu charitu, zároveň je poverený duchovnou správou vo väzniciach a duchovne vypomáha na Strednej zdravotnej škole sv. Bazila veľkého v Prešove. Naďalej prednáša kresťanskú filozofiu na GBF PU v Prešove.


o. Ing. Jozef Mašlej,o. Ing. Jozef Mašlej, titulárny arcidekan

Narodený: 3.7.1929, Šarišské Sokolovce, ordinovaný: 19.3.1988. Adresa: Šarišské Sokolovce 139, 082 66 Uzovce.
Pôsobiska:
1990-1991 riaditeľBÚ v Prešove
1991 – 1994 správca farnosti Renčišov
1994 – 1998 správca farnosti Orlov
– v súčasnosti ako duchovný kňaz na odpočinku, od roku 2001 každodenne slúži v obnovenej kaplnke v Šarišských Sokolovciach.


Od 15. júla 2003 sa stáva výpomocným duchovným farnosti o. František Fedor

145202
Používateľov dnes : 1
Tento rok : 38436
Celkom užívateľov : 145202
Návštevy dnes : 2
Celkový počet náhľadov : 541662
Panoráma chrámu
Poštové schránky
Meno: x.xx@mosrzsabinov.sk
Heslo: ......................
Ako sa Vám páči stránka?
Cestovný poriadok SK
Počasie

Internet RÁDIO